+34 93 244 08 80

WooRank assistant

Traducció jurada

Traducció de textos de tipus legal o jurídic certificats pel segell i la signatura d’un traductor jurat homologat

Comptem amb traductors jurats en el nostre equip, a més d’una xarxa de col·laboradors externs de confiança, per fer traduccions de textos de tipus legal o jurídic com contractes, certificats, registres, etc. El segell i la signatura d’un traductor jurat confereixen al document traduït la mateixa validesa legal que té l’original.

Les disposicions sobre les traduccions jurades i l’habilitació dels traductors jurats són diferents a cada país. A Espanya, les traduccions jurades entre el castellà i una llengua estrangera només les poden fer traductors jurats autoritzats pel Ministeri d’Afers Exteriors. Depenent de la comunitat autònoma, hi ha disposicions addicionals per a l’habilitació dels traductors jurats de les llengües autonòmiques (català, èuscar, gallec i valencià).